تماس

آدرس: ایران، تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، اتاق 401

تلفن: 64542497

فکس: 66420672

ایمیل: FarnazGhassemi@yahoo.com

Ghassemi@aut.ac.ir