موفقيت های علمی

1393: استاد نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1390: پژوهشگر برتر در پروژه های تحقیقاتی شرکت مهندسین مشاور طرح ارتباطات

1389: دانشجوي رتبه اول در مقطع دکترا، مهندسي پزشکي دانشگاه صنعتي اميرکبير

1386: ارائه مقاله برتر با عنوان جداسازي منابع کور در نشريه تپش (شماره 21)

1383: دانشجوي رتبه اول در مقطع کارشناسي ارشد مهندسي مخابرات دانشگاه صنعتي اميرکبير

1382: دانشجوي رتبه اول در مقطع کارشناسي، مهندسي پزشکي مخابرات دانشگاه صنعتي اميرکبير

1381: منتخب کشور ايران از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن براي شرکت در کنفرانس ITU Telecom Asia 2002, Youth Fourm

http://www.itu.int/itudoc/telecom/tlc02/81834.pdf

1380: دانشجوي نمونه کشوري

1378: دريافت جايزه دانشجوي رتبه اول دانشگاه صنعتي اميرکبير (در مقطع کارشناسي مهندسي برق)

1375: کسب “جايزه استاد روزبه” در انجمن فيزيک ايران به خاطر ارائه بهترين مقاله در ايران به عنوان هولوگرافي

1375: برگزيده جشنواره بين المللي خوارزمي به خاطر تحقيق در زمينه هولوگرافي